اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۱۱۵۱۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۱۱۴۹۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۱۱۴۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۲۸۴۶۰۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، پلاک 380

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ خیام ، طبقه 3 ، پلاک 380

  • :
  • ۳۳۱۱۵۱۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۱۱۴۹۴۴ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۱۱۴۸۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای علی شفیعی
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۵۱۷۱
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۱۱۴۸۷۱
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۲۸۴۶۰۴۸

آدرس